Delårsrapport jan-jun 2018

PERIODEN I KORTHET

FINANSIELL SAMMANFATTNING

 • Nettoomsättningen uppgick till 804 TSEK (9), varav andra kvartalet 386 TSEK (0)
 • Rörelsens kostnader uppgick till -12 428 TSEK (-14 314), varav andra kvartalet -6 597 TSEK (-6 993)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -11 430 TSEK (-13 451), varav andra kvartalet -6 160 TSEK (-6 735)
 • Resultat per aktie var -1,08 SEK (-2,91), varav andra kvartalet -0,58 SEK (-1,46)
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 28 176 TSEK (12 457)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Nyemission tillförde bolaget 43,0 MSEK efter transaktionskostnader
 • INIM Pharma licensierade delar av teknikplattformen för specifikt terapiområde
 • Treårsavtal med kinesiskt bolag värt minst 1,2 MSEK för leverans av kolonner
 •  Nedskrivning av indisk kundfordran om 609 TSEK 
 • Styrelsen beslutade införa incitamentsprogram

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Vicore förvärvade INIM Pharma, vilket innebär att Nanologica från 30 augusti äger 132 722 aktier i Vicore och att milstolpebetalningen om 2 MSEK gällande licensieringen av teknikplattformen betalas ut efter Vicores företrädesemission i september
 • Order från Kina värd närmare 500 TSEK


HÄNDELSRIKT FÖRSTA HALVÅR

Licensavtal för teknikplattformen, treårsavtal på den kinesiska marknaden, flera ordrar av kolonner, beslut om eget läkemedelsprojekt och en nyemission som ger oss finansiella muskler att fortsätta våra satsningar. Årets första halva har varit en händelserik period och visar att vårt hårda arbete nu börjar betala sig. Det gör att vi ser positivt på årets andra halva!

Under årets andra kvartal har fina framsteg gjorts inom alla våra affärsområden. Inom analytisk kromatografi har flera ordrar på kolonner inkommit och vi har tagit stora kliv med vår Drug Delivery-plattform. Det nya affärsområdet, preparativ kromatografi, fortsätter också det att utvecklas i positiv riktning.

Som vi tidigare berättat slöt vi i maj ett treårsavtal med det kinesiska företaget SinoUnison, verksamt inom livsmedelskontroll. Det innebär att vi under de närmsta tre åren ska leverera kolonner till ett totalvärde om minst 1,2 MSEK. I slutet av kvartalet skickades de första leveranserna och betalning erhölls. Detta avtal och den fortsatta utveckling av kolonnförsäljningen med flera större ordrar från Kina visar att jobbet vi har lagt ner på att bearbeta den kinesiska marknaden nu börjar betala sig, ett jobb som fortsätter med oförminskad styrka.

Utfallet i perioden på den indiska marknaden är tudelat. Fler kunder kommer till, men effekterna av de leveransproblem under slutet 2016 som vi tidigare rapporterat om har kvarstått. Även om de åtgärder som sattes in 2017 har haft positiv effekt på affärerna från 2017 och framåt så har leveranser innan dess skapat fortsatta problem. Därför har Nanologica nu annullerat ordern om 16,5 MSEK, tagit tillbaka ett mindre parti levererat 2016 och i samband med detta skrivit ned relaterade kundfordringar. Det parti vi tar tillbaka kommer vi att testa för att på nytt sälja. Åtgärderna som vidtagits har varit nödvändiga för att arbetet på den indiska marknaden ska fortgå med framtida affärer.

Bearbetning av andra marknader fortsätter och vi för löpande dialog med såväl potentiella återförsäljare som slutkunder för att fortsätta att bygga upp vårt distributionsnätverk. Mindre ordrar har kommit in från marknader utanför Indien och Kina. Vi har under perioden dessutom skickat ut ett 20-tal provkolonner till kunder för utvärdering av vår produkt.

Inom Drug Delivery fick vi ett värdefullt bevis på de framsteg vi gjort med vår teknikplattform. Licensavtalet med INIM Pharma validerar det värde vi sett att plattformen har möjlighet att skapa.

INIM Pharma har nu dessutom förvärvats av Vicore AB. När Vicores aviserade nyemission genomförts innebär det att vår första milstolpebetalning om 2 MSEK i licensavtalet faller ut. Nanologica får också ett mindre delägarskap i Vicore och ett läkemedelsprojekt baserat på vår teknikplattform kommer att starta. Det blir nu väldigt spännande att följa det projektets väg mot marknaden.

I vårt eget läkemedelsprojekt, där vi ska omformulera en befintlig molekyl med målsättning att få fram ett mer effektivt läkemedel mot gastropares, jobbar vi intensivt med att fastställa studie-designen. Under hösten räknar vi med att kunna gå ut med mer information om studiedesign samt tidplaner.

Vidare har vi under perioden fortsatt ett utvärderingsprojekt av vår teknikplattform tillsammans med ett stort läkemedelsbolag, med mycket gott resultat. Nu ser vi över möjligheterna att kunna skapa ytterligare läkemedelsprojekt med denna större partner.

Även vårt uppdrag inom växtskydd fortsätter att utvecklas positivt. Projektet beräknas fortsätta ge intäkter under resten av 2018.

Inom vårt nya affärsområde, preparativ kromatografi, arbetar vi med att generera data som de kunder vi för förhandlingar med vill se. Den data vi hittills genererat är mycket positiv och fler experiment för att validera kvaliteten och hållbarheten i vår produkt är under genomförande. Arbetet med kunder går framåt men vi kan i dagsläget inte säga något om tidsplanen för om och när vi kan skriva ett längre kontrakt och starta produktionen hos vår kontraktstillverkare Sterling i Storbritannien.

I slutet av maj registrerades nyemissionen som genomfördes i början av detta kvartal. Denna tecknades till 86,6% vilket tillförde bolaget 48 MSEK före transaktionskostnader. Detta säkerställer finansieringen och ger oss arbetsro att fortsätta utveckla bolaget och inte minst att genomföra vårt projekt inom gastropares.

/Andreas Bhagwani, vd Nanologica