Bokslutskommuniké jan-dec 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING

· Nettoomsättningen uppgick till 4 145 TSEK (2 600), varav fjärde kvartalet 2 276 TSEK (2 401)
· Rörelsens kostnader uppgick till -25 719 TSEK (-27 916), varav fjärde kvartalet -6 956 TSEK (-6 858)
· Resultatet efter skatt uppgick till -20 889 TSEK (-20 095), varav fjärde kvartalet -4 578 TSEK (-1 196)
· Resultat per aktie var -1,80 SEK (-4,35), varav fjärde kvartalet -0,28 SEK (-0,26)
· Likvida medel uppgick på balansdagen till 21 828 TSEK (7 036)

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Femårigt exklusivitetsavtal för distribution på den kinesiska marknaden tecknat med Yunbo Technology (Beijing) Co.
· Order från Kina värd 2 MSEK för leverans mellan november 2018 och januari 2019
· Patentansökan publik – teknologiplattformen utökad med fler administrationsvägar
· Ersättning om 2 MSEK från licensavtalet med INIM Pharma, numera Vicore Pharma, utbetalad och start av projekt som involverar Nanologicas teknologi
· Nyttjande av teckningsrätter i Vicore Pharmas företrädesemission så att innehavet efter företrädesemissionen uppgick till 150 816 aktier, samt avyttring av aktier i Vicore Pharma
· Studiedesign för kliniska studien inom gastropares presenterad
· Växtskyddsprojekt slutlevererat
· Det schweiziska dotterbolaget Nanologica Pure Sàrl har avslutats
· Avtal med AstraZeneca om gemensamt projekt för utvärdering av Nanologicas patentsökta teknologi applicerad på ett av AstraZenecas material
· Kia Bengtsson anställd som ny Director of Clinical Management

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

STARK AVSLUTNING PÅ 2018

En stark andra halva av 2018 gör att vi, när vi sammanfattar året, uppnår vår högsta nettoomsättning hittills. Den kraften tar vi nu med oss in i 2019!

Nettoomsättningen för helåret 2018 ökade till 4 145 TSEK vilket är den högsta nivån i Nanologicas historia. Den ökade försäljningen i Kina, avtalet med Vicore Pharma och därtill relaterade arbetsorder, samt vårt växtskyddsprojekt har stått för den större delen av omsättningen under året. Även det nya årets första kvartal pekar mot fortsatt tillväxt med ytterligare order från Kina och intäkter från våra projekt inom drug delivery. Kostnaderna sett på helår har minskat som ett resultat av det kostnadsbesparingsprogram vi inledde 2017. För fjärde kvartalet har kostnaderna ökat jämfört med föregående år, vilket beror på att vi under kvartalet återigen startat upp produktionen.

I Kina har samarbetet med vår distributör för kromatografiprodukter, Yunbo Technology (Beijing) Co., fått en mycket bra start. Det kinesiska företaget har redan rekryterat nya slutkunder och vi har fört över det treårsavtal vi i våras slöt med livsmedelskontrollanten SinoUnison till Yunbo, vilket har fungerat utmärkt. Kunderna får snabbare och mer komplett service och support från Yunbos lokala team än vad vi tidigare kunde ge från Sverige, vilket är mycket positivt. Data från applikationslabbet i Kina har också börjat komma vilket kan stärka vår position även på andra marknader, då vi för kunder kan presentera data som validerar kvaliteten på våra produkter.

Under 2019 kommer arbetet med att utveckla och bredda produktportföljen inom kromatografi intensifieras för att möta kundernas behov på de olika marknaderna. De beta-kolonner som varit ute hos kunder för test har visat att vår teknik kan leverera konkurrenskraftiga produkter. Nu pågår utvecklings- och valideringsarbete för att kunna addera produkterna till vår portfölj.

Inom drug delivery kunde vi i slutet av december presentera studiedesignen för vår fas IIa-studie av läkemedelskandidaten NIC-001 på gastroparespatienter. NIC-001 är en omformulering av metoklopramid, en redan godkänd aktiv substans, där vi genom vår teknologiplattform tar fram en, för indikationen, ny administrationsväg. Målet är att formulera ett läkemedel som ger patienterna en mer konsekvent symptomlättnad än befintliga läkemedel och större bekvämlighet.

I slutet av januari kunde vi också berätta att vi ingått ett avtal med AstraZeneca där vi i ett gemensamt projekt utvärderar huruvida Nanologicas plattform kan förbättra formuleringen för en av AstraZenecas läkemedelssubstanser. Projektet är en fortsättning på en tidigare lyckad in vitro-utvärdering vi gjort tillsammans och vi ser mycket fram emot det fortsatta samarbetet.

Sammanfattningsvis gällande drug delivery har vi under året verkligen sett resultat av den strategi vi satte 2016. Såväl vårt egna gastroparesprojekt som samarbetena med Vicore och AstraZeneca, liksom patentansökan där vi adderar fler administrationsvägar för vår teknologiplattform, är frukter av den strategin och visar att vi är på rätt väg.

Vi har i januari också anställt en ny Director of Clinical Management, Kia Bengtsson, för att driva arbetet både med gastroparesstudien, samt den fortsatta kommersialiseringen av vår teknologiplattform. Kias erfarenheter från att driva kliniska projekt hos bland andra Eurocine Vaccines, Ipsen och AstraZeneca gör att vårt team stärks ytterligare.

Under perioden slutlevererades även det växtskyddsprojekt som vi drivit under de senaste åren. Nu ser vi med spänning fram emot resultaten av de fältstudier vår partner ämnar genomföra under året. Resultat är att vänta under första halvan av 2020.

När vi blickar tillbaka på året ser vi att vi tagit tydliga steg från att vara det forskningsbolag vi startade vår resa som, mot att vara det kommersiella bolag som gör att vår resa kommer att fortsätta lång väg framöver.

/Andreas Bhagwani, vd Nanologica