Bokslutskommuniké 2023 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 75 TSEK (674) och för helåret till 1 443 TSEK (1 555) • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -35 638 TSEK (-13 251) och för helåret till -69 963 TSEK (-50 850). Rörelseresultatet belastas av nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar under kvartalet likväl som helåret om totalt 14 523 TSEK (0) • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -36 839 TSEK (-14 855) och för helåret till -75 157 TSEK (-55 231) • Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,02 SEK (-0,42) för kvartalet och för helåret -2,08 SEK (-1,84) • Likvida medel uppgick per den 31 december 2023 till 10 054 TSEK (70 322) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET • I oktober levererades silikabaserad reningsmedia, NLAB Saga®, till en insulintillverkare i Asien för utvärdering i produktion • I november togs en order på icke silikabaserad reningsmedia, NLAB Siv™, till ett värde om 3,6 MSEK • I december levererades provmaterial av silika kostnadsfritt till kunder i Kina • Organisationen förstärktes med en processingenjör som ska ingå i teamet som driver arbetet med att optimera produktionen. Även teamet vid bolagets produktionslina har förstärkts med en dedikerad processingenjör. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG • Nanologica levererade NLAB Saga® till en kund i Kina till ett värde om 930 TSEK • Styrelsen beslutade att genomföra en fullt garanterad företrädesemission som efter emissionskostnader beräknas tillföra bolaget cirka 40 MSEK i kontantlikvid utöver kvittning av lån om cirka 6 MSEK. Beslutet är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma. • En extra bolagsstämma sammankallades till 22 februari för att besluta om företrädesemissionen

KOMMENTAR FRÅN VD
Under årets sista kvartal tog Nanologica tydliga steg framåt. De produktionsproblem vi brottats med tidigare under året är nu hanterade och flera leveranser till kunder har gjorts.
 
Efter rigorösa tester av vår silikabaserade reningsmedia NLAB Saga® gjorde vi i oktober en leverans till en av världens största insulintillverkare i Asien mot en order vi tog under 2022. Vi har varit fast beslutna att säkerställa att vår silika håller högsta kvalitet innan vi levererar då detta kan komma att bli en mycket värdefull referenskund för oss.
 
Till denna kund har vi upplåtit silika för utvärdering kostnadsfritt, mot att vi delges resultat och insyn i den slutliga utvärderingen. Kunden finansierar själv övriga kostnader för tester i fullskalig produktion vilket är en substantiell investering och en tydlig indikation på kundens önskan om att komplettera, alternativt ersätta, den leverantör de har idag. Vi har ännu inte fått resultaten från utvärderingen, men faller den väl ut förväntar vi oss förhandlingar om leveranser av större volymer över lång tid och med början under 2024.
 
Vi har flera kunder i Kina som vill utvärdera vår silikamedia NLAB Saga®. Under december skickade vi kostnadsfritt provmaterial, vilket i början av januari följdes upp med en leverans till ett värde om 930 TSEK till en kund. Med två större och två mindre leveranser gjorda känner vi oss redo att ta oss an den globala marknaden där efterfrågan på högkvalitativ silikabaserad reningsmedia fortsätter att öka, till stor del drivet av en hög aktivitet inom GLP-1-analog-segmentet som omfattar de nya diabetes- och obesitasläkemedlen.
 
För att komma till bukt med de problem vi haft i produktionen av NLAB Saga® har vi med tillfredsställande resultat bland annat bytt ut två utrustningar som orsakat störningar. Det finns fortsatt mycket att göra för att skapa ett snabbare och mer kostnadseffektivt flöde, men nu har vi en process som levererar. Vi räknar med att göra ytterligare två leveranser av silika med utökad kvalitetskontroll, innan vi från slutet av innevarande kvartal räknar med att ha löpande produktion med successivt ökande volymer.
 
Nanologicas mission är att sänka kostnader för läkemedelstillverkande bolag. Därför arbetar vi kontinuerligt med metodutveckling och applikationssupport, men också med att utveckla nya produkter och komplettera vår produktportfölj. Detta med målsättning att erbjuda produkter och tjänster som kan effektivisera arbetsflöden och sänka kostnader för våra kunder.
 
Vi har i detta syfte under en längre tid samarbetat med en kund för att utveckla ett icke silikabaserat reningsmedia, NLAB Siv™. Tillverkning sker hos en partner och i november tog vi den första ordern på NLAB Siv™ till ett värde om 3,6 MSEK. Kunden ska prova produkten i sin produktion varefter vi räknar med att stegvis ersätta den produkt de använder idag, något som kan komma att fordra ytterligare produktutveckling.
 
Nanologicas huvudfokus kommer även framgent att vara silikabaserade produkter för preparativ kromatografi, men vi kommer löpande att utvärdera andra potentiella produkter inom kromatografi i syfte att bredda vårt erbjudande och utöka vår adresserbara marknad.
 
Till följd av förseningar inom produktionen har försäljningen under året inte nått de nivåer vi haft som målsättning, vilket fått en negativ effekt på kassaflödet och bolagets finansiella position. För att stärka vår finansiella position och säkerställa kapital för att på allvar kunna göra avtryck på marknaden för preparativ kromatografi har vi beslutat att genomföra en företrädesemission. Emissionen möjliggör fortsatt optimering inom produktionen och satsningar inom sälj och marknad, med målet att skapa ett positivt operativt kassaflöde och nå lönsamhet.
 
Som producent av insatsvaror till läkemedelstillverkande bolag är Nanologica väl positionerat för att kapitalisera på den starka tillväxten inom läkemedel för behandling av diabetes och obesitas. Under 2024 ser vi fram emot att vår försäljning tar fart och vi står fast vid vårt mål om att omsätta 100 MSEK.
 
 
Södertälje i februari 2024
Andreas Bhagwani, vd

Rapporten i sin helhet hålls tillgänglig på https://nanologica.com/finansiella-rapporter/ samt bifogas detta pressmeddelande.