News

Delårsrapport Q2 2024 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 2 174 TSEK (672) och för halvåret till 7 211 TSEK (1 026) • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9 832 TSEK (-13 312) och för halvåret till -25 163 TSEK (-24 032) • Resultatet före skatt för kvartalet uppgick till -11 126 TSEK (-14 671) och för halvåret till -27 860 TSEK (-26 764) • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,25 SEK

Read more »

Interim Report Q2 2024 Nanologica AB (publ)

FINANCIAL SUMMARY • Net sales for the second quarter amounted to SEK 2,174 thousand (672) and for the half-year to SEK 7,211 thousand (1,026) • Operating loss for the quarter amounted to SEK -9,832 thousand (-13,312) and for the half-year to SEK -25,163 thousand (-24,032) • Loss before tax for the quarter amounted to SEK -11,126 thousand (-14,671) and for the half-year to SEK -27,860 thousand (-26,764) • Earnings per share before and after dilution

Read more »

Nanologica tar order på NLAB Saga® värd cirka 2 MSEK

Nanologica har tagit en order på bolagets silika-baserade reningsmedia NLAB Saga® från en kund i Kina som tidigare utvärderat produkten. Värdet uppgår till cirka 2 MSEK. Kunden är en läkemedelsproducent som har utvärderat NLAB Saga® i liten skala och som nu lagt en order för produktion. “I Kina ser vi en febril aktivitet inom GLP 1-analogsegmentet till följd av att patentet för semaglutid går ut 2026. Efterfrågan på högkvalitativ silika för rening av peptider såsom semaglutid

Read more »

Nanologica Receives Order for NLAB Saga Valued to approximately SEK 2 Million

Nanologica has received an order for the company's silica-based purification media NLAB Saga® from a customer in China who has previously evaluated the product. The value amounts to approximately SEK 2 million. The customer is a pharmaceutical manufacturer that has evaluated NLAB Saga® on a small scale and has now placed an order for production. “In China, we see a very strong activity in the GLP-1 analogue segment as a result of the patent for semaglutide

Read more »

Nyhetsbrev: Produktionen av NLAB Saga® Stabiliseras

Nanologica har nu godkänt ett antal normalstora batcher från den storskaliga produktionen av bolagets silika för preparativ kromatografi, NLAB Saga®. Uppskalning till storskalig produktion av silika hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions har kantats att flertalet utmaningar med bland annat förlust av material, vilket tidigare har kommunicerats. Trots att ett par utmaningar kvarstår har nu bolaget för första gången färdigställt flera stora produktionsbatcher i följd vilket innebär att ett lager av vissa produkter har upparbetats. “Det är

Read more »

Newsletter: The Production of NLAB Saga® Stabilizes

Nanologica has now approved a number of normal-sized batches from the large-scale production of the company's silica for preparative chromatography, NLAB Saga®. Scaling up to large-scale production of silica at the contract manufacturer Sterling Pharma Solutions has been fraught with several challenges such as loss of material, which has previously been communicated. Although a couple of challenges remain, the company has now for the first time completed several large production batches in a row, which

Read more »