IR

Nanologica levererar silika till insulintillverkare för utvärdering i produktion

Nanologica levererar silika till en insulintillverkare i Asien mot en order som togs under förra året. Leveransen avser silika för utvärdering i fullskalig produktion. Leveransen sker mot en order som togs under förra året och Nanologica upplåter silikan kostnadsfritt mot att delges resultat och insyn i den slutliga utvärderingen. Kunden, som är en av världens största insulintillverkare, finansierar själv övriga kostnader för tester i fullskalig produktion. Vid ett positivt utfall förväntar sig Nanologica förhandlingar om

Read more »

Nanologica Delivers Silica to Insulin Manufacturer for Evaluation in Production

Nanologica delivers silica to an insulin manufacturer in Asia against an order received last year. The delivery consisists of silica for evaluation in full-scale production. The delivery is made against an order that was placed last year and Nanologica will provide the silica free of charge in return for being provided with results and insights into the final evaluation. The customer, which is one of the world's largest insulin manufacturers, finances all other costs for

Read more »

Delårsrapport Q2 2023 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING– Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 672 TSEK (210) och för halvåret till 1 026 TSEK (479)– Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13 312 TSEK (-12 397) och för halvåret till -24 032 TSEK (-27 989)– Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -14 671 TSEK (-13 473) och för halvåret till -26 764 TSEK (-29 388)– Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,41 SEK (-0,48) för kvartalet och för halvåret -0,74

Read more »

Interim Report Q2 2023 Nanologica AB (publ)

FINANCIAL SUMMARY– Net sales for the second quarter amounted to TSEK 672 (210) and for the half-year to TSEK 1,026 (479)– The operating loss for the quarter amounted to TSEK -13,312 (-12,397) and for the half-year to TSEK -24,032 (-27,989)– Loss after tax for the quarter amounted to TSEK -14,671 (-13,473) and for the half-year to TSEK -26,764 (-29,388)– Earnings per share before and after dilution were SEK -0.41 (-0.48) for the quarter and SEK

Read more »

Nanologica levererar silika till latinamerikansk kund för produktion av insulin

Till följd av att Nanologicas produkt inom preparativ kromatografi, NLAB Saga®, når bolagets interna kvalitetskrav levereras nu silika till en kund i Latinamerika för produktion av diabetesläkemedel. Kunden är en läkemedelsproducent som tillverkar bland annat insulin och insulinanaloger. Denna leverans avser silika för produktion av insulin. Leveransen sker mot en order som nyligen togs, med ett ordervärde om ca 300 TSEK. ”Vi har under en tid samarbetat med denna kund kring rening av ett av deras

Read more »

Nanologica Delivers Silica to Latin-American Customer for Production of Insulin

As a result of Nanologica's product in preparative chromatography, NLAB Saga®, reaching internal quality requirements, silica is now delivered to a customer in Latin America for production of diabetes drugs. The customer is a latin-american pharmaceutical manufacturer that manufactures, among other things, insulin and insulin analogues. This delivery refers to silica for the production of insulin. The delivery is made against a recent order with an order value of about TSEK 300. ”We have for some

Read more »