VPML

Interim Report Q2 2023 Nanologica AB (publ)

FINANCIAL SUMMARY– Net sales for the second quarter amounted to TSEK 672 (210) and for the half-year to TSEK 1,026 (479)– The operating loss for the quarter amounted to TSEK -13,312 (-12,397) and for the half-year to TSEK -24,032 (-27,989)– Loss after tax for the quarter amounted to TSEK -14,671 (-13,473) and for the half-year to TSEK -26,764 (-29,388)– Earnings per share before and after dilution were SEK -0.41 (-0.48) for the quarter and SEK

Read more »

Delårsrapport Q2 2023 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING– Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 672 TSEK (210) och för halvåret till 1 026 TSEK (479)– Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13 312 TSEK (-12 397) och för halvåret till -24 032 TSEK (-27 989)– Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -14 671 TSEK (-13 473) och för halvåret till -26 764 TSEK (-29 388)– Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,41 SEK (-0,48) för kvartalet och för halvåret -0,74

Read more »

Nanologica’s Annual Report 2022 Published

Nanologica AB’s annual report for 2022 is now published on the company’s website. The annual report in Swedish, and an English translation, is available on www.nanologica.com as a pdf. The annual report in Swedish is also available in the European Single Electronic Format (ESEF). Swedish: https://nanologica.com/category/finansiella-rapporter/ English translation: https://nanologica.com/category/financial-reports/   For further information, please contact: Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing Ph: +46 72 211 21 90 or e-mail: ir@nanologica.com This information is information that

Read more »

Nanologicas årsredovisning 2022 publicerad

Nanologica AB:s årsredovisning för 2022 finns nu publicerad på bolagets hemsida. Årsredovisningen på svenska liksom en engelsk översättning finns tillgänglig på www.nanologica.com i pdf-format. Årsredovisningen på svenska finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Svenska: https://nanologica.com/category/finansiella-rapporter/ Engelsk översättning: https://nanologica.com/category/financial-reports/ För ytterligare information, vänligen kontakta: Johanna Johansson, Director IR, Communications and MarketingTel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen (2005:528)

Read more »

Nanologica’s Year-End Report 2022

FINANCIAL SUMMARY Net sales for the fourth quarter amounted to TSEK 674 (676) and for the full year to TSEK 1,555 (12,914) The operating loss for the quarter amounted to TSEK -13,251 (-14,108) and for the full year to TSEK -50,850 (-40,689) Loss after tax for the quarter amounted to TSEK -14,855 (-15,222) and for the full year to TSEK -55,231 (-44,829) Earnings per share before and after dilution were SEK -0.42 (-0.54) for the

Read more »

Förändring av antal aktier i Nanologica AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nanologica AB har ändrats under oktober månad till följd av genomförandet av den tidigare kommunicerade företrädesemissionen. Som tidigare kommunicerats beslutade Nanologicas styrelse den 23 augusti 2022 om en nyemission om cirka 94 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att finansiera intensifierade satsningar inom preparativ kromatografi. Den 10 oktober meddelade Nanologica att företrädesemissionen tecknats till 85 procent och att Nanologica genom företrädesemissionen tillförts cirka 79,8 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen

Read more »