MAR

Nanologicas bokslutskommuniké 2021

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 676 TSEK (6 071) och för helåret till 12 914 TSEK (16 135) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -14 108 TSEK (-3 648) och för helåret till -40 689 TSEK (-19 571) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -15 222 TSEK (-5 427) och för helåret till -44 829 TSEK (-22 199) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,54 SEK (-0,20)

Read more »

Nanologica tecknar kreditram med huvudägare

Nanologica AB har tecknat en kreditram om upp till 50 MSEK med bolagets huvudägare Flerie Invest AB. Syftet är att täcka bolagets tillfälliga finansiella behov i väntan på förväntade kassaflöden från verksamheten inom preparativ kromatografi, för att möta kravet på befintligt rörelsekapital för att driva bolaget den närmaste tolvmånadersperioden. Denna lånefinansiering är ett flexibelt sätt att tillgodose bolagets kortsiktiga kapitalbehov i väntan på förväntade kassaflöden från verksamheten inom preparativ kromatografi. Kreditramen har tecknats på marknadsmässiga

Read more »

Nanologica Recruits VP Chromatography

Nanologica has recruited Katarina Alenäs as VP Chromatography to lead Nanologica's sales organization within Chromatography globally. As sales start for preparative chromatography approaches, Nanologica's sales organization is now strengthened with Katarina Alenäs as VP Chromatography. The assignment includes leading the sales organization and driving the work globally. Nanologica thus has its own sales organization covering all major markets – India, China, US and Europe. " With solid experience from the biotechnology industry in general and

Read more »

Nanologica rekryterer VP Chromatography

Nanologica har rekryterat Katarina Alenäs som VP Chromatography för att leda Nanologicas säljorganisation inom kromatografi globalt. I och med att försäljningsstart inom preparativ kromatografi närmar sig stärks nu Nanologicas försäljningsorganisation med Katarina Alenäs som VP Chromatography. Uppdraget innebär att leda försäljningsorganisationen och driva arbetet globalt. Nanologica får därmed en egen säljorganisation som täcker samtliga stora marknader – Indien, Kina, USA och Europa. ”Med en gedigen erfarenhet från bioteknikbranschen i allmänhet och kromatografibranschen i synnerhet är

Read more »

Nanologica Closes NIC-001

Nanologica AB has decided to close the project with the drug candidate NIC-001 for the treatment of gastroparesis before the planned clinical study begins, in order to focus the company's resources on the continued development of the inhalation platform NLAB Spiro®. The closure of the project is a result of the company's strategy in the drug development business area being refined to focus on inhalation and respiratory diseases, and because the commercial conditions for NIC-001

Read more »

Nanologica avslutar NIC-001

Nanologica AB har beslutat att avsluta sitt projekt med läkemedelskandidaten NIC-001 för behandling av gastropares innan den planerade kliniska studien påbörjas, för att fokusera bolagets resurser på fortsatt utveckling av inhalationsplattformen NLAB Spiro[®]. Stängningen av projektet är en följd av att bolagets strategi inom affärsområdet drug development framgent fokuseras på inhalation och respiratoriska sjukdomar, samt av att de kommersiella förutsättningarna för NIC-001 har förändrats. I och med att projektet avslutas överförs interna resurser till inhalationsprojekt

Read more »