MAR

Nanologica Receives Order for NLAB Saga Valued to approximately SEK 2 Million

Nanologica has received an order for the company's silica-based purification media NLAB Saga® from a customer in China who has previously evaluated the product. The value amounts to approximately SEK 2 million. The customer is a pharmaceutical manufacturer that has evaluated NLAB Saga® on a small scale and has now placed an order for production. “In China, we see a very strong activity in the GLP-1 analogue segment as a result of the patent for semaglutide

Read more »

Nanologica tar order på NLAB Saga® värd cirka 2 MSEK

Nanologica har tagit en order på bolagets silika-baserade reningsmedia NLAB Saga® från en kund i Kina som tidigare utvärderat produkten. Värdet uppgår till cirka 2 MSEK. Kunden är en läkemedelsproducent som har utvärderat NLAB Saga® i liten skala och som nu lagt en order för produktion. “I Kina ser vi en febril aktivitet inom GLP 1-analogsegmentet till följd av att patentet för semaglutid går ut 2026. Efterfrågan på högkvalitativ silika för rening av peptider såsom semaglutid

Read more »

Bokslutskommuniké 2023 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 75 TSEK (674) och för helåret till 1 443 TSEK (1 555) • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -35 638 TSEK (-13 251) och för helåret till -69 963 TSEK (-50 850). Rörelseresultatet belastas av nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar under kvartalet likväl som helåret om totalt 14 523 TSEK (0) • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -36 839 TSEK (-14 855) och

Read more »

Year-End Report 2023 Nanologica AB (publ)

FINANCIAL SUMMARY • Net sales for the fourth quarter amounted to TSEK 75 (674) and for the full year to TSEK 1,443 (1,555) • The operating loss for the quarter amounted to TSEK -35,638 (-13,251) and for the full year to TSEK -69,963 (-50,850). Operating loss was affected by write-downs of tangible and intangible assets during the quarter as well as for the full year totaling TSEK 14,523 (0) • Loss after tax for the

Read more »

Nanologica beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 54,2 MSEK, en övertilldelningsemission om upp till cirka 10 MSEK och att tidigarelägga publiceringen av bokslutskommunikén 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen för Nanologica AB (publ) (“Nanologica” eller “Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en nyemission av stamaktier om cirka 54,2 MSEK före transaktionskostnader med företrädesrätt till

Read more »

Nanologica Resolves on a Fully Guaranteed Rights Issue of approximately SEK 54.2 m, an Over-allotment Issue of up to approximately SEK 10 m and to Change the Publication Date of the Year-end 2023 Report

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATION OR OTHER MEASURES. The Board of Directors of Nanologica AB (publ) ("Nanologica" or the Company") has today resolved on a share issue of ordinary shares of approximately

Read more »