Swedish

Nanologicas årsredovisning 2022 publicerad

Nanologica AB:s årsredovisning för 2022 finns nu publicerad på bolagets hemsida. Årsredovisningen på svenska liksom en engelsk översättning finns tillgänglig på www.nanologica.com i pdf-format. Årsredovisningen på svenska finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Svenska: https://nanologica.com/category/finansiella-rapporter/ Engelsk översättning: https://nanologica.com/category/financial-reports/ För ytterligare information, vänligen kontakta: Johanna Johansson, Director IR, Communications and MarketingTel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen (2005:528)

Read more »

Nanologicas bokslutskommuniké 2022

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 674 TSEK (676) och för helåret till 1 555 TSEK (12 914) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13 251 TSEK (-14 108) och för helåret till -50 850 TSEK (-40 689) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -14 855 TSEK (-15 222) och för helåret till -55 231 TSEK (-44 829) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,42 SEK (-0,54)

Read more »

Nanologicas delårsrapport jan – sep 2022

FINANSIELL SAMMANFATTNING · Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 401 TSEK (2 119) och för niomånadersperioden till 881 TSEK (12 238) · Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9 610 TSEK (-11 718) och för niomånadersperioden till -37 599 TSEK (-26 581) · Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -10 988 TSEK (-12 546) och för niomånadersperioden till -40 376 TSEK (-29 607) · Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,39 SEK (-0,45) för kvartalet och

Read more »

Nanologicas företrädesemission registrerad – omvandling av BTA till aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Nanologica AB:s (publ) företrädesemission av aktier som avslutades den 5 oktober 2022 har idag registrerats hos Bolagsverket. Företrädesemissionen tecknades till 85 procent och innebar att bolaget tillfördes 79,8

Read more »

Förändring av antal aktier i Nanologica AB (publ)

Antalet aktier och röster i Nanologica AB har ändrats under oktober månad till följd av genomförandet av den tidigare kommunicerade företrädesemissionen. Som tidigare kommunicerats beslutade Nanologicas styrelse den 23 augusti 2022 om en nyemission om cirka 94 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att finansiera intensifierade satsningar inom preparativ kromatografi. Den 10 oktober meddelade Nanologica att företrädesemissionen tecknats till 85 procent och att Nanologica genom företrädesemissionen tillförts cirka 79,8 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen

Read more »

Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2023

I enlighet med beslut på årsstämman den 2 juni 2022 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper per den 30 september 2022, som var och en har utsett en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB inför årsstämman 2023. Valberedningen inför Nanologica AB:s årsstämma 2023 utgörs därmed av följande tre ledamöter:  Carl-Johan Spak (Flerie Invest AB) Lennart Francke (Swedbank Robur Microcap) Joakim Persson (Vega Bianca AB)   Valberedningen representerar tillsammans 47,9

Read more »