Swedish

Nanologica presenterar på Redeye Growth Day

Den 1 juni presenterar CEO Andreas Bhagwani den senaste utvecklingen i Nanologica på Redeye Growth Day. “In Focus”-intervjun direktsänds och kan följas via https://www.redeye.se/events/871323/redeye-growth-day. En introduktion till bolaget inför eventet kan ses här https://www.redeye.se/video/company-prerecorded-presentation/910855/nanologica. För ytterligare information, vänligen kontaktaJohanna JohanssonDirector IR, Communications and Marketingjohanna.johansson@nanologica.com+46 72 211 21 90 Om Nanologica AB (publ)Nanologica tillverkar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. En egenutvecklad produktionsmetod ger bolaget möjligheter att skapa produkter i världsklass, genom att med

Read more »

Förändringar i Nanologicas koncernstruktur och ledningsgrupp för fullt fokus på kromatografi

Nanologica AB (publ) har beslutat att fokusera på kromatografi och ledningsgruppen anpassas för att reflektera nytt verksamhetsfokus. För att skapa bästa förutsättningar för framgång inom preparativ kromatografi fokuseras bolagets verksamhet på kromatografi och verksamheten inom drug development nedprioriteras och läggs i dotterbolag för framtida möjligheter. Ledningsgruppen anpassas för att reflektera detta och CSO Gary Pitcairn och VP Drug Development Ulf Ericsson kommer att lämna bolaget för nya möjligheter. “Vårt arbete inom drug development har kommit till

Read more »

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ)

Stockholm den 4 maj 2023 – Nanologica AB (publ) höll idag sin årsstämma, varvid följande beslut fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultatÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlad förlust om -47 447 399 kronor överförs i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. AnsvarsfrihetÅrsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet förräkenskapsåret 2022. Styrelsen och styrelsearvodenDe

Read more »

Nanologicas produkt inom preparativ kromatografi når krav på kvalitet

Efter att med lyckat resultat ha implementerat finjusteringar i produktionen uppnår nu Nanologicas produkt de egna kraven på kvalitet i alla utvärderade parametrar. Bolaget fortsätter därmed med att formellt godkänna produkter för att successivt kunna leverera till kunder. ”Efter att vi gjort ytterligare finjusteringar i ett av produktionsstegen har vi nu en produkt som vi är nöjda med och som vi med stolthet kan leverera till kunder. Äntligen! Det gör att vi nu kan komma igång

Read more »

Delårsrapport Q1 2023 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 355 TSEK (270) • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -10 720 TSEK (-15 592) • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -12 094 TSEK (-15 915) • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,33 SEK (-0,57) • Likvida medel uppgick per den 31 mars 2023 till 56 091 TSEK (3 969) VD-ORDFinjusteringar i produktionen Bolagets absolut högsta prioritet under inledningen av året har fortsatt att

Read more »

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANOLOGICA AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanologica AB (publ), org.nr 556664-5023 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023, klockan 12.00, i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: • dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 april 2023, • dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den

Read more »