Swedish

Delårsrapport Q2 2024 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 2 174 TSEK (672) och för halvåret till 7 211 TSEK (1 026) • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9 832 TSEK (-13 312) och för halvåret till -25 163 TSEK (-24 032) • Resultatet före skatt för kvartalet uppgick till -11 126 TSEK (-14 671) och för halvåret till -27 860 TSEK (-26 764) • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,25 SEK

Read more »

Nanologica tar order på NLAB Saga® värd cirka 2 MSEK

Nanologica har tagit en order på bolagets silika-baserade reningsmedia NLAB Saga® från en kund i Kina som tidigare utvärderat produkten. Värdet uppgår till cirka 2 MSEK. Kunden är en läkemedelsproducent som har utvärderat NLAB Saga® i liten skala och som nu lagt en order för produktion. “I Kina ser vi en febril aktivitet inom GLP 1-analogsegmentet till följd av att patentet för semaglutid går ut 2026. Efterfrågan på högkvalitativ silika för rening av peptider såsom semaglutid

Read more »

Nyhetsbrev: Produktionen av NLAB Saga® Stabiliseras

Nanologica har nu godkänt ett antal normalstora batcher från den storskaliga produktionen av bolagets silika för preparativ kromatografi, NLAB Saga®. Uppskalning till storskalig produktion av silika hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions har kantats att flertalet utmaningar med bland annat förlust av material, vilket tidigare har kommunicerats. Trots att ett par utmaningar kvarstår har nu bolaget för första gången färdigställt flera stora produktionsbatcher i följd vilket innebär att ett lager av vissa produkter har upparbetats. “Det är

Read more »

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) höll idag den 16 maj 2024 sin årsstämma i Stockholm, varvid följande beslut fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultatÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlad förlust om -75 880 232 kronor överförs i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023. AnsvarsfrihetÅrsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Styrelsen och

Read more »

Antal aktier och röster i Nanologica AB (publ)

Antalet registrerade aktier och röster i Nanologica AB har ändrats under april månad till följd av registrering av den tidigare kommunicerade företrädesemissionen. Företrädesemissionen har medfört en ökning av antalet aktier i Nanologica med 8 032 476 aktier från 36 146 142 till 44 178 618 aktier. Den extra bolagsstämman den 22 februari 2024 beslutade att minska aktiekapitalet med ett belopp i kronor motsvarande det belopp med vilket aktiekapitalet ökar genom företrädesemissionen. Effekten av detta beslut är att bolagets

Read more »

Delårsrapport Q1 2024 Nanologica AB (publ)

FINANSIELL SAMMANFATTNING • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 5 037 TSEK (355) • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -15 331 TSEK (-10 720) • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -16 734 TSEK (-12 094) • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,46 SEK (-0,33) • Likvida medel uppgick per den 31 mars 2024 till 23 600 TSEK (56 091) HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET • I februari gjordes den första leveransen

Read more »