Other Corporate Information

Nanologica Delivers Silica to Insulin Manufacturer for Evaluation in Production

Nanologica delivers silica to an insulin manufacturer in Asia against an order received last year. The delivery consisists of silica for evaluation in full-scale production. The delivery is made against an order that was placed last year and Nanologica will provide the silica free of charge in return for being provided with results and insights into the final evaluation. The customer, which is one of the world's largest insulin manufacturers, finances all other costs for

Read more »

Nanologica levererar silika till insulintillverkare för utvärdering i produktion

Nanologica levererar silika till en insulintillverkare i Asien mot en order som togs under förra året. Leveransen avser silika för utvärdering i fullskalig produktion. Leveransen sker mot en order som togs under förra året och Nanologica upplåter silikan kostnadsfritt mot att delges resultat och insyn i den slutliga utvärderingen. Kunden, som är en av världens största insulintillverkare, finansierar själv övriga kostnader för tester i fullskalig produktion. Vid ett positivt utfall förväntar sig Nanologica förhandlingar om

Read more »

Changes in Nanologica’s Group Structure and Management Team for Full Focus on Chromatography

Nanologica AB (publ) has decided to focus on Chromatography and the management team is adapted to reflect the new business focus. In order to create the best conditions for success in preparative chromatography, the company's operations are focused on Chromatography and the Drug Development operations are down-prioritized and placed in subsidiaries for future opportunities. The management team is adapted to reflect this and CSO Gary Pitcairn and VP Drug Development Ulf Ericsson will leave the

Read more »

Förändringar i Nanologicas koncernstruktur och ledningsgrupp för fullt fokus på kromatografi

Nanologica AB (publ) har beslutat att fokusera på kromatografi och ledningsgruppen anpassas för att reflektera nytt verksamhetsfokus. För att skapa bästa förutsättningar för framgång inom preparativ kromatografi fokuseras bolagets verksamhet på kromatografi och verksamheten inom drug development nedprioriteras och läggs i dotterbolag för framtida möjligheter. Ledningsgruppen anpassas för att reflektera detta och CSO Gary Pitcairn och VP Drug Development Ulf Ericsson kommer att lämna bolaget för nya möjligheter. “Vårt arbete inom drug development har kommit till

Read more »

Nanologica’s Product within Preparative Chromatography Reaches Quality Requirements

After successfully implementing fine-tuning in production, Nanologica's product now meets the company's own requirements for quality in all evaluated parameters. The company is therefore continuing to formally approve products to be able delivery to customers progressively. ”After making further fine-tunings in one of the production steps, we now have a product that we are satisfied with and that we can proudly deliver to customers. Finally! This means that we now can move on with the first

Read more »

Nanologicas produkt inom preparativ kromatografi når krav på kvalitet

Efter att med lyckat resultat ha implementerat finjusteringar i produktionen uppnår nu Nanologicas produkt de egna kraven på kvalitet i alla utvärderade parametrar. Bolaget fortsätter därmed med att formellt godkänna produkter för att successivt kunna leverera till kunder. ”Efter att vi gjort ytterligare finjusteringar i ett av produktionsstegen har vi nu en produkt som vi är nöjda med och som vi med stolthet kan leverera till kunder. Äntligen! Det gör att vi nu kan komma igång

Read more »