Report of the AGM

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) (”Nanologica eller Bolaget”) höll idag extra bolagsstämma i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid den extra bolagsstämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår av beslutsunderlagen till stämman, se bolagets webbplats www.nanologica.com. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I

Read more »

Presentation av Nanologicas bokslutskommuniké för 2017

Nanologicas VD Andreas Bhagwani presenterar bokslutskommunikén för 2017 I och med publiceringen idag av bokslutskommunikén för 2017 presenterade Nanologicas VD, Andreas Bhagwani, kommunikén i bifogad webcast. Presentationen går att se på nedanstående länk https://nanologica.com/en/investor-relations/presentations/ För ytterligare information, vänligen kontakta: Andreas Bhagwani, VD i Nanologica Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post andreas.bhagwani@nanologica.com  Kort om Nanologica AB (publ) Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik

Read more »

Kommuniké från årsstämman i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) höll den 1 juni 2017 årsstämma för räkenskapsåret 2016 i Stockholm Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman fastställde styrelsens arvode till totalt 578 500 kr, varav 133 500 kr till styrelsens ordförande och 89 000 kr vardera till övriga ledamöter. Stämman valde följande styrelseledamöter intill utgången av nästa årsstämma: Eva

Read more »

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) höll den 12 september 2016 extra bolagsstämma i Stockholm. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För ytterligare information, vänligen kontakta:Andreas Bhagwani, VD i NanologicaTel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com Kort om Nanologica AB (publ) Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av

Read more »

Kommuniké från årsstämman i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) höll den 31 maj 2016 årsstämma för räkenskapsåret 2015 i Stockholm. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman fastställde styrelsens arvode till totalt 578 500 kr, varav 133 500 kr till styrelsens ordförande och 89 000 kr vardera till övriga ledamöter. Stämman valde följande styrelseledamöter intill utgången av nästa årsstämma: Peter

Read more »