Report of the AGM

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ)

Stockholm den 4 maj 2023 – Nanologica AB (publ) höll idag sin årsstämma, varvid följande beslut fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultatÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlad förlust om -47 447 399 kronor överförs i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. AnsvarsfrihetÅrsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet förräkenskapsåret 2022. Styrelsen och styrelsearvodenDe

Read more »

Bulletin from the AGM Nanologica AB (publ)

Stockholm, May 4, 2023 – Nanologica AB (publ) today held its Annual General Meeting, at which the following resolutions were adopted. Adoption of the income statement and balance sheet, disposition of profit or lossThe Annual General Meeting adopted the income statement and balance sheet for the company and for the group in accordance with the presented accounting documents and resolved, in accordance with the board's proposal, that the accumulated loss of SEK -47,447,399 be carried

Read more »

Bulletin from the Extraordinary General Meeting of Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) held an extraordinary general meeting, where the following resolutions were passed. Resolution regarding approval of the board of directors’ resolution to issue shares with preferential rights for existing shareholders In accordance with previously announced information, the board of directors on August 23, 2022, resolved to issue new shares with preferential rights for the shareholders, subject to the extraordinary general meeting's subsequent approval. The general meeting resolved, with the required majority, to approve

Read more »

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) höll idag extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen den 23 augusti 2022 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Bolagsstämman har idag, med erforderlig majoritet, beslutat att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 9 388 608 aktier. Beslutet innebär att

Read more »

Bulletin from the Annual General Meeting of Nanologica AB (publ)

Today June 2nd, 2022, Nanologica AB (publ) held its annual general meeting for the financial year 2021, where the following resolutions were passed. Adoption of income statement and balance sheet for the financial year 2021 and disposition of result The annual general meeting adopted the income statement and balance sheet for the company and for the group in accordance with the presented accounting documents, and resolved, in accordance with the board's proposal, that the accumulated

Read more »

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) höll idag den 2 juni 2022 sin årsstämma för verksamhetsåret 2021, varvid följande beslut fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultat Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlad förlust om -46 224 712 kronor överförs i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Ansvarsfrihet Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören

Read more »