Issuance

Nanologicas företrädesemission registrerad – omvandling av BTA till aktier

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Nanologica AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 26 mars 2020. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent och innebar att bolaget tillfördes 55,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 20 april 2020. Avstämningsdag är onsdagen

Read more »

Nanologica tillförs 55,4 MSEK i fulltecknad företrädesemission

Styrelsen för Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Nanologicas aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 7 februari 2020 och som godkändes av extra bolagsstämma den 26 februari 2020. Företrädesemissionen fulltecknades och Nanologica tillförs därmed 55,4 MSEK före emissionskostnader, med följd att Bolaget säkerställer finansiering för fortsatt produktionsetablering av silika samt utveckling av Bolagets drug delivery-plattform. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT

Read more »

Nanologica genomför en företrädesemission om ca 55,4 MSEK för att finansiera tillväxtsatsningar

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen för Nanologica AB (publ), (”Nanologica” eller ”Bolaget”) beslutade idag, den 7 februari 2020, att genomföra en företrädesemission om ca 55,4 MSEK. Villkoren i företrädesemission innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1)

Read more »

Utfall i Nanologicas företrädesemission

Styrelsen för Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 11 april 2018. Sammanräkningen visar att 6 425 511 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 46,4 procent av företrädesemissionen. 202 608 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,5 procent av emissionen. Därutöver tecknades 5 373 876 aktier av emissionens garanter enligt ingångna emissionsgarantiavtal, motsvarande cirka 38,8

Read more »

Marknadsmeddelande 91/18 – Information om företrädesemission i Nanologica AB

Den 16 april 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (NICA) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 17 april 2018. För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier, för 4,00 sek per aktie (3:1 á 4,00 sek). Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan

Read more »

Nanologica finansierar läkemedelsprojekt och fortsatt tillväxt genom nyemission på 55 Mkr

Styrelsen i Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att genomföra en nyemission om högst ca 55,4 Mkr med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionen ska finansiera ett läkemedelsprojekt i egen regi, fortsatt tillväxt i verksamheten samt återbetalning av lån. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR

Read more »