Issuance

Marknadsmeddelande 91/18 – Information om företrädesemission i Nanologica AB

Den 16 april 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (NICA) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 17 april 2018. För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier, för 4,00 sek per aktie (3:1 á 4,00 sek). Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan

Read more »

Nanologica finansierar läkemedelsprojekt och fortsatt tillväxt genom nyemission på 55 Mkr

Styrelsen i Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att genomföra en nyemission om högst ca 55,4 Mkr med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionen ska finansiera ett läkemedelsprojekt i egen regi, fortsatt tillväxt i verksamheten samt återbetalning av lån. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR

Read more »

Nyemissionen i Nanologica övertecknad

Nyemissionen i Nanologica tecknades till cirka 140 procent. Emissionen tillför Nanologica omkring 22,7 Mkr före emissionskostnader om cirka 3 Mkr. I nyemissionen emitterades totalt 1 259 305 aktier till teckningskursen 18,00 kronor, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 22 667 490 kr före emissionskostnader. Av dessa aktier har 960 342 tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 76,3 procent av nyemissionen. Därtill har 796 315 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 63,2 procent av nyemissionen. Sammantaget har cirka

Read more »

Nanologica beslutar om fullt garanterad nyemission om 22,7 MSEK för att finansiera försäljningssatsning

Styrelsen i Nanologica AB (publ) har beslutat om en nyemission om cirka 22,7 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Nanologica inledde i juni en stor satsning på kromatografi genom att bredda verksamheten till att även omfatta kolonner. Breddningen förväntas resultera i att bolaget når en högre intjäning och starkare lönsamhet. Nanologica bildar dessutom ett joint venture med MR Sanghavi & Co. för försäljning av såväl egna som andras

Read more »

Nyemissionen i Nanologica AB (publ) övertecknades

Nanologicas nyemission inför listning på AktieTorget övertecknades och tillför bolaget 30,0 MSEK och ca 260 nya ägare. Preliminär första dag för handel på AktieTorget är den 30 oktober 2015. Nyemissionen om 22,0 MSEK som genomförs inför listning på AktieTorget tecknades till ca 150 procent. Det stora intresset medför att styrelsen beslutat att utnyttja hela övertilldelningsoptionen om 8,0 MSEK, vilket innebär att bolaget tillförs totalt 30,0 MSEK före transaktionskostnader, som beräknas uppgå till 4,3 MSEK. I

Read more »