Prospectus

Nanologica Publishes Prospectus in Connection with Preferential Rights Issue

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATION OR OTHER MEASURES. The Board of Directors of Nanologica AB (publ) ("Nanologica" or the Company") announced on 23 August 2022 that the Board of Directors has resolved

Read more »

Nanologica offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen för Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller Bolaget”) offentliggjorde den 23 augusti 2022 att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier motsvarande cirka 94 MSEK (”Företrädesemissionen”). Styrelsens

Read more »

Nanologica Publishes Prospectus in Connection with the Listing on Nasdaq Stockholm

On 11 March 2022, Nanologica AB (publ) announced that Nasdaq Stockholm’s Listing Committee had approved that the company’s shares are admitted to trading on Nasdaq Stockholm’s main market, conditioned upon customary conditions being fulfilled. The prospectus prepared in connection with the listing has today been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority and is now available on Nanologica’s website www.nanologica.com and will be made available on the Swedish Financial Supervisory Authority’s website www.fi.se.

Read more »

Nanologica offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Nanologica AB (publ) meddelade den 11 mars 2022 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls. Det prospekt som upprättats i samband med noteringen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Nanologicas webbplats, www.nanologica.com, samt kommer finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. Länk till prospekt: https://nanologica.com/wp-content/uploads/2022/03/Prospekt-Nanologica-2022-03-21.pdf Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är tisdagen den 29

Read more »

Nanologica offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Nanologica AB (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) har med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 7 februari 2020 (”Företrädesemissionen”) upprättat ett prospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Offentliggörande av prospekt Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 10 mars 2020, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets webbplats

Read more »

Nanologica offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet

Prospekt avseende Nanologica AB:s (publ) (”Nanologica” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för Nanologicas aktieägare om 55,4 MSEK har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER. Prospekt avseende Nanologica AB:s (publ)

Read more »