Kommuniké från årsstämma den 31 maj 2018

Nanologica AB (publ) (”Nanologica eller Bolaget”) höll idag årsstämma i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid bolagsstämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår av beslutsunderlagen till stämman, se bolagets webbplats www.nanologica.com.

 A.          Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade i enlighet med styrelsens förslag att den ansamlade förlusten om – 1 888 788 kr överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

B.      Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017.

C.      Styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att arvode till styrelseledamot ska utgå med 133 500 kr för ordinarie ledamot och 200 250 kr för ordföranden. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

D.     Val av styrelse och revisor

Gisela Sitbon, Hans Lennernäs, Lena Torlegård, Peter Ehrenheim och Eva Byröd omvaldes som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Gisela Sitbon valdes till styrelsens ordförande.

E.      Incitamentsprogram

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att införa incitamentsprogram genom att Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner och godkänner överlåtelse av dessa till Bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget samt framtida anställda.

Det totala antalet optioner som kan tilldelas berättigade personer inom ramen för programmet är 484 833, motsvarande en utspädningseffekt vid fullt utnyttjande av optionerna om ca 2,8 procent av Bolagets utestående aktier (efter det att den nyligen avslutade företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket).

Emissionen av teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till Bolagets helägda dotterbolag Nanghavi AB (”Dotterbolaget”). Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda berättigade personer inom programmet att mot vederlag förvärva teckningsoptionerna på särskilda villkor.

Motivet till incitamentsprogrammet är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de ledande befattningshavarna och övriga anställda i Bolaget samt framtida anställda kan förväntas bidra till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Vidare förväntas programmet höja berörda ledande befattningshavares och övriga anställdas samt framtida anställdas motivation och samhörighet med Bolaget.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 9,30 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juli 2018 till och med den 1 juli 2021.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med cirka 198 795 kronor.

F.      Beslut om valberedning

Bolagsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning som ska ge förslag på t.ex. styrelsemedlemmar, styrelsearvoden och revisor. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att tillsammans utgöra valberedning.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Nanologica.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica

Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas.bhagwani@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (publ)

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 16 medarbetare av åtta nationaliteter och varav åtta med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Kommuniké från årsstämma den 31 maj 2018 Nanologica AB

Share this:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print