Kommuniké från årsstämma den 29 maj 2019 Nanologica AB

Nanologica AB (publ) (”Nanologica eller Bolaget”) höll idag årsstämma i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs vid bolagsstämman. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår av beslutsunderlagen till stämman, se bolagets webbplats www.nanologica.com.

A. Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar enligt framlagda redovisningshandlingar och beslutade i enlighet med styrelsens förslag att de ansamlade vinstmedlen om 13 394 894 kr överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att arvode till styrelseledamot ska utgå med 133 500 kr för ordinarie ledamot och 200 250 kr för ordföranden. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Gisela Sitbon, Hans Lennernäs, Lena Torlegård och Eva Byröd omvaldes som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Mattias Bengtsson valdes som ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Gisela Sitbon valdes till styrelsens ordförande.

E. Beslut om valberedning

Bolagsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning som ska ge förslag på t.ex. styrelsemedlemmar, styrelsearvoden och revisor. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att tillsammans utgöra valberedning.

F. Beslut om emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. I fråga om emissioner som genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska styrelsen inte kunna fatta beslut som innebär att det belopp som aktiekapitalet ökas med motsvarar mer än tjugo (20) procent av det totala aktiekapitalet i Bolaget efter att emissionen genomförts.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse eller villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att införskaffa nytt kapital samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Nanologica.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, vd
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas.bhagwani@nanologica.com

 

Kort om Nanologica AB (publ)

Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug delivery (läkemedelsformulering), dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar av patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Kommuniké från årsstämma den 29 maj 2019 Nanologica AB

Share this: