Kommuniké årsstämma

Nanologica AB (publ) höll den 1 juni 2017 årsstämma för räkenskapsåret 2016 i Stockholm.

  • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag.
  • Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.
  • Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
  • Stämman fastställde styrelsens arvode till totalt 578 500 kr, varav 133 500 kr till styrelsens ordförande och 89 000 kr vardera till övriga ledamöter.
  • Stämman valde följande styrelseledamöter intill utgången av nästa årsstämma: Eva Byröd (nyval), Hans Lennernäs (omval), Gisela Sitbon (omval), Lena Torlegård (omval), Paula Zeilon (omval). Till styrelsens ordförande valdes Gisela Sitbon.
  • Stämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.
  • Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 189 329 kr genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Kommuniké årsstämma

Share this: