Företrädesemission 2022

företrädesemission 2022

Styrelsen för Nanologica AB (publ) beslutade den 23 augusti 2022 om en företrädesemission om upp till 94 MSEK, villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma som hölls den 15 september 2022. Nedan finns information relaterat till emissionen. Information relaterat till den extra bolagsstämman finns under bolagsstyrning.

Pressmeddelande: Nanologica genomför en företrädesemission om 94 MSEK för att intensifiera bolagets satsning inom kromatografi
Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)
Pressmeddelande – Utfall av emissionen

 

Prospekt

Med anledning av företrädesemissionen har Nanologica upprättat ett prospekt som den 20 september 2022 godkändes av Finansinspektionen:

Prospekt Nanologica AB (publ), 20 september 2022
Informationsfolder företrädesemission Nanologica 2022

 

Anmälningssedlar