Delårsrapport jan-sep 2019

FINANSIELL SAMMANFATTNING

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 246 TSEK (1 869), varav tredje kvartalet 2 010 TSEK
  (1 065)
 • Rörelsens kostnader uppgick till -24 696 TSEK (-18 763), varav tredje kvartalet -8 458 TSEK (-6 335)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -13 362 TSEK (-16 311), varav tredje kvartalet -5 179 TSEK (-4 881)
 • Resultat per aktie var -0,80 SEK (-1,64), varav tredje kvartalet -0,31 SEK (-0,29)
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 4 992 TSEK (22 812). På balansdagen hade bolaget outnyttjade kreditramar om 17 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Nanologica ingår avtal inom preparativ kromatografi med kinesiska Yunbo
 • Volymproduktion av silika hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions Ltd. har startat
 • Utökad marknadsanalys visar på god potential för läkemedelskandidaten NIC-001

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Nanologicas samarbetsprojekt med AstraZeneca förlängt
 • Lån om 3 MSEK har upptagits för att stärka bolagets kassa

 

VD-KOMMENTAR

FORTSATT TILLVÄXT, VOLYMPRODUKTION OCH GOD POTENTIAL FÖR NIC-001

Tillväxten fortsätter pådriven av bolagets båda affärsområden samtidigt som en utökad marknadsanalys visar på god potential för Nanologicas projekt för behandling av gastropares.

Den transformerande affären inom preparativ kromatografi som vi ingick med Yunbo i juli – och som blev startskottet för volymproduktion av Nanologicas silika – har gett oss skjuts framåt i flera pågående diskussioner med kunder. Intäkterna från affären kommer 2021 när leveranserna av silika startar, då avtalstiden sträcker sig från 2021 till 2026. Volymproduktion av silika skapar mycket goda förutsättningar för bolaget framöver och kommer att ha en viktig roll för vår framtida tillväxt och lönsamhetsutveckling.

Uppskalningsprocessen för volymproduktion hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions går planenligt och de initiala investeringar som krävdes för att starta projektet är nu genomförda. Dessa investeringar har finansierats dels genom den förskottsbetalning vi fick från Yunbo när avtalet för preparativ kromatografi tecknades, dels genom lån. Förskottsbetalningen har tillfälligt använts för att delfinansiera investeringen då detta var mer gynnsamt än att till fullo nyttja de kreditramar vi tecknat. Vid periodens utgång låg kassan på 4,9 MSEK och i oktober upptogs ett lån om 3 MSEK för att stärka kassan. Outnyttjade krediter om 14 MSEK kvarstår inom ovan kreditramar, vilket gör att inga likviditetsproblem föreligger.

Årets tredje kvartal visar på fortsatt tillväxt med en nettoomsättning om 2 010 TSEK jämfört med 1 065 TSEK för motsvarande kvartal föregående år. För perioden uppgick nettoomsättningen till         7 246 TSEK, jämfört med 1 869 TSEK för samma period föregående år. Ökningen både för kvartalet och perioden tillskrivs återigen intäkter från pågående projekt inom drug development, liksom den växande försäljningen i Kina. En stor order från Yunbo landade på andra sidan kvartalsslutet och under det tredje kvartalet har vi även gjort uppehåll i produktionen under fyra veckor för service- och underhållsarbeten. Kostnaderna ökade som väntat under kvartalet och perioden, dels som en följd av ökad produktion, dels eftersom vårt läkemedelsprojekt närmar sig kliniska studier och därmed går in i en mer aktiv fas.

De produktionsstörningar som tidigare under året funnits har eliminerats och produktionen är återigen i normalläge. Blickar vi framåt mot årets fjärde kvartal förväntar vi oss att skeppa fler ordrar, framförallt till Kina, och att tillväxten fortsätter drivet av utvecklingen inom bolagets båda affärsområden.

I vårt eget läkemedelsprojekt NIC-001 genomförde vi under perioden en utökad marknadsanalys, liksom djupare regulatoriska utredningar och fokuserar nu produkten mot den nordamerikanska marknaden. NIC-001 är en sublingual (under tungan) formulering av metoklopramid där rationalen ligger i att undvika magtarmkanalen som hos gastroparespatienter har nedsatt funktion. Baserat på marknadsanalysen bedömer vi att produkten har mycket god potential, både ur ekonomiskt och ur patientens perspektiv, då den kan möjliggöra en alternativ behandling för en stor patientpopulation som idag har få alternativ att tillgå. Processen med att ta fram läkemedel för den kliniska studien har nu påbörjats och ansökan om att få starta studien beräknas inlämnas under första halvåret 2020.

Efter periodens utgång kunde vi rapportera att det gemensamma utvärderingsprojekt vi i början av året inledde med AstraZeneca har förlängts och utökats. Förlängningen innebär att Nanologicas drug delivery-plattform ytterligare kommer att utvärderas i syfte att förbättra formuleringen för en av AstraZenecas läkemedelssubstanser. Vi ser mycket positivt på förlängningen av detta projekt och ser nu fjärde kvartalet an med tillförsikt!

 

/Andreas Bhagwani, vd

Delårsrapport jan-sep 2019

 

Notera: Rapporten och perioden kommenteras tisdag den 5 november kl 15.00, pga att vd Andreas Bhagwani för närvarande är på resa. Länk till sändningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan.

Share this: