Delårsrapport jan-sep 2017

PERIODEN

 • Nettoomsättningen uppgick till 198 (484) TSEK, varav tredje kvartalet 190 (440) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -18 309 (-18 395) TSEK, varav tredje kvartalet -4 858 (-6 246) TSEK
 • Resultat per aktie var -3,97 (-5,48) SEK, varav tredje kvartalet -1,05 (-1,86) SEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 5 804 (4 203) TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Nanologica har tecknat ett samarbetsavtal med ett partnerföretag för ett tre månaders långt utvecklingsprojekt
 • Dr Sabrina Valetti har erhållit forskningsanslag från Kunskapsstiftelsen till ett projekt för att undersöka användning av nanoporösa kiseldioxidpartiklar i farmaceutiska formuleringar
 • I september anställdes Kunal Mukhopadhyay som Global Head of Sales. Han har mångårig erfarenhet av kromatografiförsäljning från bland annat Thermo Scientific

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Samarbetsavtal har ingåtts med ett globalt kemiföretag för ett utvecklingsprojekt inom området växtskydd, vilket löper under ett år
 • Nanologicas indiska Joint Venture bolag registrerades i början av november med namnet Nanghavi Chromatography Solutions Pvt Ltd
 • Leveranserna av kromatografiprodukter till Indien har återupptagits under fjärde kvartalet
 • Den 1 november utbetalades den andra delen om 8 MSEK av lånefinansieringens totalt 16 MSEK

 

Åter på spåret!

På Kromatografiområdet var försäljningsstarten skakig i början av året och andra kvartalet tvingades vi ta ett par steg tillbaka och göra om och göra rätt.

Den svaga försäljningsstarten var också orsak till att vi fattade ett antal tuffa beslut

för att minska våra kostnader. Rörelsens kostnader minskade med 13 procent under tredje kvartalet till -6 153 (-7 078) TSEK. Vi följer vår plan att från november ha sänkt kostnadsnivån till 3,6 MSEK per kvartal. Efter periodens utgång fick vi också det första avropet på den order vi fick 2016, vilket visar att vi är på rätt väg.

Detta är ett kvitto på att vi börjat vinna kundernas förtroende. I Mumbai, Indien är vårt applikationslaboratorium på plats och de första kunderna har varit där. Huvudsyftet med labbet är att ge teknisk support och kunskap om hur kunderna på bästa sätt använder våra produkter och ta fram metoder anpassade till kundernas applikationer. Vi har fått bra feedback från kunderna på våra produkter och de resultat de ger. Det står exempelvis klart att våra produkter fungerar bättre än konkurrenternas vid lite högre och väldigt låga pH. Under sådana förhållanden bryts de flesta andra kolonner ned snabbt och behöver då bytas ut. Med vår teknik får kolonnerna högre prestanda och längre hållbarhet. Detta driver affärer, framför allt i Asien där pris/prestanda är en avgörande faktor.

Bildandet av vårt formella Joint Venture-bolag i Indien är i slutfas och registrerades under fjärde kvartalet. Bolagsbildningen har av flera skäl tagit tid, vi har bland annat velat invänta ny lagstiftning.

Sedan september är vår nya Global Head of Sales, Kunal Mukhopadhyay på plats i Södertälje. Kunals erfarenhet från Thermo Scientific är till nytta vid försäljningen av såväl kolonner som media. Han kan dessutom de kromatografiska principerna väl och har sålt kromatografi-media till stora läkemedelskunder. Kunals uppdrag är att utveckla nya marknader och hantera förfrågningar från olika regioner. Vi bedömer att dagens produktportfölj är särskilt attraktiv på marknader utanför Europa och USA. Som ett första steg utvärderar vi nu den kinesiska marknaden.

Inom Drug Delivery slöt vi under tredje kvartalet ett avtal med en läkemedelskund och i början av fjärde kvartalet signerade vi ytterligare ett avtal, denna gång med ett kemiföretag. Det totala värdet av dessa två affärer är 1,9 MSEK.

Dessa affärer är ett direkt resultat av den strategi vi antog för Drug Delivery under 2016. Båda ger full kostnadstäckning, men syftet är att vidareutveckla vår plattform och lösa problem åt våra kunder. Genom denna typ av uppdrag stärker vi vår unika nanoteknologi både från ett teknik- och patentperspektiv. Det stärker i sin tur våra möjligheter att lösa formuleringsproblem som hindrar effektiv behandling med befintliga läkemedel.

Parallellt med dessa kunduppdrag arbetar vi även med att utvärdera ett antal potentiella egna projekt. Vi söker här efter befintliga läkemedelsmolekyler som vi kan förbättra genom nya formuleringar. Vi inriktar oss på områden där det finns stora medicinska behov som idag inte tillgodoses, men där vår teknik kan spela en avgörande roll för att exempelvis få ner dosen, eller få ett läkemedel att fungera lika bra till alla patienter vid alla tillfällen. Idéerna tar vi fram själva tillsammans med medicinska experter. Vi komma att starta egna projekt i framtiden för vilka vi tidigt kommer söka partners.

Framåt!

/Andreas Bhagwani

Delårsrapport jan-sep 2017

Share this: