Press releases

Read more:

Categories

Archive per year

Nanologica’s Nomination Committee Proposes Thomas Eldered as New Board Member of Nanologica AB

Thomas Eldered, who recently left his position as CEO of Recipharm and who is Nanologica’s largest shareholder, is proposed as new member of the Board of Directors to be elected at the Annual General Meeting on May 27. Thomas Eldered holds a M.Sc. in Industrial and Management Engineering from Linköping Institute of Technology and is the co-founder of Recipharm AB, where he was also the CEO from 2008–2021. Before that, Thomas was the Vice President

Read more »

Nanologicas valberedning föreslår nyval av Thomas Eldered som styrelseledamot i Nanologica AB

Thomas Eldered, som nyligen lämnade sin post som vd för Recipharm och som är Nanologicas största aktieägare, föreslås av valberedningen i Nanologica att väljas in som ledamot i styrelsen vid årsstämman den 27 maj. Thomas Eldered är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings tekniska högskola och är medgrundare av Recipharm AB, där han också var verksam som vd mellan 2008–2021. Före det var Thomas Vice President för Recip AB 1995–2007. Valberedningen föreslår i övrigt omval

Read more »

Nanologica Announces Date Change for Interim Reports for First and Second Quarter

Nanologica AB (publ) has changed the previously disclosed publication date of May 7, 2021 for the Company’s interim report for the first quarter 2021 to April 23, 2021.   In addition, the date for the interim report for the second quarter 2021 has been changed from August 27, 2021 to July 9, 2021.   Financial calendar 2021 Interim report January-March 2021                         April 23, 2021 Annual Report 2020                 

Read more »

Nanologica ändrar datum för publicering av delårsrapporter för första och andra kvartalet

Nanologica AB (publ) har ändrat datum för publicering av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021 från den 7 maj till den 23 april.   Utöver detta har bolaget ändrat datum för publicering av delårsrapport för andra kvartalet 2021 från den 27 augusti till den 9 juli.   Finansiell kalender 2021 Delårsrapport januari-mars 2021                            23 april, 2021 Årsredovisning 2020         

Read more »

Change in Number of Shares in Nanologica AB

The number of shares in Nanologica AB (publ) has changed during the month of February as a result of options from the stock option program 2018/21 being exercised.   A share-based incentive program of a maximum of 483 883 options was decided by the Annual General Meeting May 31, 2018. The program expires July 1st, 2021 and the options may be exercised any time before that to a strike price of SEK 9.3. According to the

Read more »

Förändring av antal aktier i Nanologica AB

Översättning Delar av Nanologicas optionsprogram 2018/21 har lösts in av optionsinnehavarna, vilket medför en ökning av antalet aktier i bolaget med 17 630 till 27 794 480 aktier. Aktiekapitalet ökar som en följd av detta med 7 228,79 SEK till 11 396 509,12 SEK.   Vid Nanologicas årsstämma den 31 maj 2018 beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram om maximalt 484 883 teckningsoptioner för bolagets anställda. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs

Read more »