Kromatografi

Kromatografi är en separationsteknik som har många olika användningsområden. Inom livsmedels- och läkemedelsindustrin används analytisk HPLC (High Performance Liquid Chromatography) för kvalitetssäkring och analys av produkter på marknaden och under utveckling. Preparativ HPLC bygger på samma princip, men användnings-
området är ett annat: som reningssteg i framställning av vissa läkemedel, exempelvis insulin.

Ett analytiskt HPLC-system pressar med en pump det prov som ska analyseras igenom en kolonn, varpå det separeras och registreras i en detektor. För att kunna analysera behövs alltså ett HPLC-system, lösningsmedel, en kolonn, och en operatör.

För att separera ämnen från varandra utnyttjar kromatografin det förhållande att olika ämnen stannar olika länge i kolonnen beroende på hur mycket attraktion som finns mellan ytan på de sammanpackade silikapartiklarna i kolonnen och de ämnen som pressas igenom denna. Separationsförmågan i en kolonn beror på flera olika faktorer, ytbehandlingens jämnhet och kvalitet är viktiga, liksom ytarean, samt hur jämnstora partiklarna är.

NLAB Saga™

2012 startades ett utvecklingsprojekt för att ta fram en silikapartikel för kroma-
tografiskt bruk. Baserat på sin kunskap om silika har Nanologica utvecklat ett
material, NLAB Saga™, som skiljer sig från de material som idag erbjuds på marknaden.

Med NLAB Saga™ kan ytarea, storleksfördelning, ytbehandling och mekanisk stabilitet optimeras. Det medför att förmågan att separera ämnen från varandra ökar och därmed höjs kolonnens prestanda.

Flik Kromatografi efter paragrafen som slutar med ...därmed höjs kolonnens prestanda
Olika ämnen stannar olika länge i en kromatografikolonn beroende på hur mycket attraktion som finns mellan ytan på de sammanpackade silikapartiklarna och de ämnen som pressas igenom. Bilden visar hur en läkemedelsblandning (orange) i kontakt med NLAB Saga™ delas upp i komponenterna ”röd”, ”turkos” och ”grön”. Kolonnens prestanda/separationsförmåga är tillsynes god, då gränsen mellan respektive färg är skarp.