Articles of Association

BOLAGSORDNING för Nanologica AB (publ) Org nr 556664-5023

§1 FIRMA
Bolagets firma är Nanologica AB (publ).

§2 SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3 VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling av nanomaterial.

§4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 kr.

§5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst 2 000 472 stycken och högst 8 001 888 stycken.

§6 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst nio (9) ordinarie styrelseledamöter med högst tre (3) suppleanter.

§7 REVISORER
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer.

§8 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN
På årsstämman skall följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående
a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
9. Val av
a. Styrelseledamöter och eventuella suppleanter
b. Revisorer när så skall ske
10. Annat ärende som skall tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§10 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§11 AVSTÄMNINGSBOLAG
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap, eller den som är an-tecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8, nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen vid årsstämma den 31 maj 2016